آدرس دفاتر


تهران، شهرک غرب، فاز ۶، مجتمع اداری تجاری گل‌افشان، ساختمان اداری واحد ۶۰۱


Address In Sweden:


Campus Gräsvik, Blue Science Park
37179 Karlskrona, Sweden
Blekinteck AB

به ما ایمیل بزنید

ایمیل دفتر تهران:
info@european-study.com
ایمیل دفتر سوئد :
afshinfar@european-study.com

شماره تلفنهای ما

021-88577686
021-88577687
021-88376837
021-88376838
021-88080931
09123430307
شماره تلفن دفتر سوئد 0046735671769